Wzory dokumentów Wzory dokumentów  

Formularz ZUS-US-OFE-01

Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych.

Informacja dodatkowa ZUS Rp-6Z

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Informacja US-33

Wniosek o zaświadczenie A1 - personel pomocniczy Wspólnot Europejskich

Informacja US-39

Informacje w celu poświadczenia formularza E101 dla osoby prowadzącej działalność przejściowo w innym państwie

Informacja ZUS Rp-6

Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Oświadczenie RD-2

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie

Oświadczenie ZAS-26

Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego

Oświadczenie ZAS-33

Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę/o śmierci matki dziecka

Oświadczenie ZAS-36

Oświadczenie ubezpieczonego o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia lat 8, w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły

Oświadczenie ZAS-39

Oświadczenie ojca dziecka o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka w okresie 8 tygodni po porodzie, w celu ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego

Oświadczenie ZUS ER-16

Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem / na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci

Oświadczenie ZUS Np-7

Oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego

Oświadczenie ZUS Rw-73

Oświadczenie o osiąganiu przychodu

Oświadczenie ZUS Z-15

Oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego

Pełnomocnictwo ZUS-PEL

Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Skarga/Wniosek ZAS-58

Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego

Sprzeciw OL-4

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika

Wniosek EWZ-1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego)

Wniosek EWZ-2

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
Elementów: 1-20, z 115