Program Płatnik - Poradnik Program Płatnik - Poradnik

Pomoc dotycząca programu Płatnik

Czy w I etapie wprowadzania programu Płatnik będzie dostępna aktualizacja danych płatnika ?

Pomoc dotyczy sytuacji, w której użytkownik zaktualizuje komponenty i dane płatnika

Aktualizacja komponentów i słowników w programie Płatnik

W programie Płatnik 9.01.001A wprowadzono aktualizację komponentów i danych płatnika. W I etapie wdrażania programu nie jest dostępna aktualizacja danych płatnika oraz statusów przetwarzania dokumentów. Badane jest tylko, czy dane płatnika składek w kartotece programu identyfikują się z danymi w bazie ZUS. W przypadku uruchomienia aktualizacji danych poprzez wybranie opcji 

„Aktualizuj komponenty i dane płatnika…” z menu Administracja,
prawidłowo wykonana operacja zaktualizuje tylko komponenty i słowniki programu. Wywołanie powyższej funkcji zwróci następujące komunikaty:

Sprawdzenie aktualności komponentów i danych programu:

  1. Komponenty i słowniki programu: aktualne
  2. Dane w rejestrze płatnika - nie dotyczy
  3. Statusy przetwarzania dokumentów - nie dotyczy

Powyższy komunikat jest prawidłowy i będzie on występował w I etapie uruchamiania funkcjonalności w programie Płatnik. Jeśli po wykonaniu aktualizacji użytkownik otrzymuje inne komunikaty, powinien przeczytać porady:
Po wykonaniu aktualizacji w pozycji Dane w rejestrze płatnika pojawił się wpis „niezidentyfikowano”
Po wykonaniu aktualizacji w pozycji Komponenty i słowniki programu pojawił się wpis „Błąd pobierania"