Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ZUS

Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 23) złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest systemem służącym do przesyłania dokumentów elektronicznych do ZUS, dostępnym w ramach portalu PUE.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej ZUS (tj. złożenia lub odbioru pisma w formie elektronicznej), niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  • założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta w portalu PUE,
  • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego ePUAP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do ZUS należy:

  • zalogować się na portalu PUE (pue.zus.pl), 
  • wypełnić udostępniony formularz i podpisać go z użyciem profilu zaufanego lub opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,

Urzędowe poświadczenie przedłożenia jest automatycznie tworzone i udostępniane w menu Dokumenty i wiadomości w portalu PUE. Otrzymanie UPP jest równoznaczne z przyjęciem przez ZUS przesłanego dokumentu elektronicznego.

Pozostałe informacje dotyczące warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych do ZUS dostępne są: http://www.zus.pl/bip/default.asp?id=422

Lista formularzy dostępnych w portalu PUE jest dostępna pod adresem: http://pue.zus.pl/wzory-dokumentow

Instrukcje dotyczące obsługi portalu PUE w zakresie zakładania konta znajdują się w: http://www.zus.pl/files/586_14_Rejestracja_i_logowanie.pdf

Instrukcje dotyczące sposobu wypełniania i wysyłania formularzy (na przykładzie Wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek) znajdują się w: http://www.zus.pl/files/pue_dla_platnikow_wniosek_o_niezaleganie.pdf

Logowanie do ESP ZUS